Album Year 2019

 • View Album
  4 images
  กฟผ. คว้า 5 รางวัล Thailand Coal Awards 2018 และเป็นการรับรางวัลในเวทีนี้ 4 ครั้งต่อเนื่อง
  23 July 2021

Album Year 2020

 • View Album
  6 images
  พิธีมอบ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหิน ของไทย ครั้งที่ 3
  23 July 2021
 • View Album
  5 images
  กฟผ.แม่เมาะ คว้า 2 รางวัล เวที ASEAN Coal Awards 2017 สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติในการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า
  23 July 2021

Album Year 2021

 • View Album
  6 images
  พิธีมอบ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหิน ของไทย ครั้งที่ 3
  23 July 2021