เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนา ปรับปรุงการประกวด Thailand Coal Awards